Seznam aktivnih politik

Ime Tip Uporabnikova privolitev
SPLOŠNI POGOJI UPORABE E-UČILNICE LZS Politika strani Vsi uporabniki
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Politika zasebnosti Vsi uporabniki

Povzetek

Splošni pogoji opredeljujejo deležnike portala, določajo pristojnosti in odgovornosti, postopke pri urejanju uporabniških računov, nedopustno rabo spletnega mesta, postopke pri reševanju zahtevkov in pri pozabljenih geslih.

Celotna politika

UVODNE OPREDELITVE

Https://e-ucilnica.lzs.si/ je spletno mesto, za katerega skrbi Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju skrbnik spletnega mesta) in ponuja storitve, ki jih zagotavlja sistem Moodle.

Moodle je sistem za upravljanje z učnimi vsebinami, ki uporabnikom omogoča vzpostavljanje oziroma uporabo učnih okolij v obliki spletnih učilnic.

Spletna učilnica je spletno okolje, kjer uredniki uporabljajo različna orodja in objavljajo vire z namenom vodenja učnega procesa, projekta ipd.

Kategorija spletnih učilnic je zaključen sklop spletnih učilnic. Kategorizacija omogoča lažji prikaz in dodeljevanje pravic nad več spletnimi učilnicami hkrati. Vsaki kategoriji je dodeljen en ali več urednikov.

Uporabnik lahko na spletnem mestu nastopa v različnih vlogah: gost, registrirani uporabnik, urednik.

Gost je vsak obiskovalec spletnega mesta, ki si vsebine ogleduje anonimno.

Registrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki mu je skrbnik spletnega mesta ustvaril račun. 

Urednik kategorije spletnih učilnic je vsak registrirani uporabnik, ki ima uredniške pravice nad določeno kategorijo spletnih učilnic. Določi ga skrbnik spletnega mesta.

Urednik spletne učilnice je vsak registrirani uporabnik, ki ima pravico urejanja določene spletne učilnice. Določi ga urednik kategorije.


PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Vsak registrirani uporabnik https://e-ucilnica.lzs.si/se mora strinjati s splošnimi pogoji. Pred vstopom v vsako spletno učilnico se je dolžan v opisu spletne učilnice pozanimati, ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Vstop v spletno učilnico pomeni soglasje k tem pogojem.

Urednik spletne učilnice je dolžan v opisu spletne učilnice zapisati ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Urednik spletne učilnice odgovarja za vsebino in dogajanje v spletni učilnici, ki jo ureja.

Skrbnik spletnega mesta ne odgovarja za dejavnosti in vsebine posamezne spletne učilnice in kategorije le-teh.

Skrbnik spletnega mesta, uredniki kategorij, uredniki učilnic in registrirani uporabniki morajo ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter ustreznimi predpisi Evropske unije, ki se uporabljajo in učinkujejo neposredno.


UPORABNIŠKI RAČUN

 

Za veljaven se smatra uporabniki račun s podatki o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika.

Račun se izbriše v primeru:

 • hujših kršitev splošnih pogojev oz. dodatnih pogojev spletne učilnice,
 • smrti uporabnika,
 • zahteve uporabnika,
 • neveljavnosti,

V primeru smrti uporabnika pošljejo zahtevek za ukinitev računa na naslov tehnične podpore na tajnistvo@lek-zbor.si svojci ali pooblaščena oseba uporabnikove organizacije (delodajalca). Z brisanjem računa se ne izbrišejo vsebine, ki jih je uporabnik prispeval.

Vsak uporabnik je odgovoren za vse podatke, ki jih sam vnese. Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

NEDOPUSTNA RABA SPLETNEGA MESTA

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega spletnemu mestu ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda ter uporaba spletnega mesta v nasprotju z nameni, zaradi katerega je bilo le-to vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje zlasti:

 • uporaba tujega uporabniškega računa ali posojanje svojega,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov,
 • uporaba dostopa do storitev za pridobitniške dejavnosti,
 • oglaševanje in razširjanje verižnih pisem,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno ali pornografsko vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Skrbnik spletnega mesta in uredniki kategorij in spletnih učilnic imajo pravico izvajati ustrezne ukrepe na spletnem mestu, če presodijo, da uporabnika le-te nedopustno uporablja.


POSTOPKI

Reševanje zahtevkov za pomoč uporabnikom

V primeru težav se uporabnik obrne na urednika spletne učilnice oziroma na naslov tajnistvo@lek-zbor.si (tehnična podpora). Prvi odgovor tehnične podpore na sporočilo uporabnika se ob delavnikih izvrši v 24 urah. 


Težave z uporabniškimi računi

Pozabljena gesla

Uporabnik lahko ponastavi geslo na spletnem naslovu https://e-ucilnica.lzs.si/login/forgot_password.php. V primeru, da težave s prijavo v spletno mesto kljub ponastavitvi gesla ne izginejo, uporabnik odda prošnjo za pomoč na naslov tajnistvo@lek-zbor.si.

Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

Spletne učilnice

Prošnja za novo spletno učilnico se pošlje na tajnistvo@lek-zbor.si. Pri tem je potrebno navesti naslednje podatke:

 • naslov spletne učilnice,
 • urednika spletne učilnice (e-naslov),
 • kratek opis vsebine oz. namena,
 • kategorijo znotraj katere se bo spletna učilnica nahajala,
 • morebitne dodatne specifične pogoje uporabe.

V kategorijo Arhiv se premaknejo spletne učilnice preteklih projektov in spletne učilnice, ki so več kot 2 leti neaktivne. Ob premiku se o tem obvesti urednika spletne učilnice.

V kolikor so spletne učilnice v Arhivu neaktivne več kot pet let, se izbrišejo.


SPREMINJANJE POGOJEV RABE

Skrbnik https://e-ucilnica.lzs.si/ si pridržuje pravico, da za potrebe optimalnega delovanje spletnega mesta, kadarkoli spremeni pogoje rabe le-teh. Uporabnike obveščamo ob večjih spremembah.


Povzetek

S tem dokumentom vas želimo obvestiti o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, ki ju Lekarniška zbornica Slovenije zagotavlja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Če v tem dokumentu določeno vprašanje  glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ni urejeno oziroma je urejeno drugače kot v zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji, se v zvezi s tem neposredno uporabljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V tem dokumentu so pojasnjeni postopki in nameni, za katere se podatki obdelujejo, soglasja in njihov preklic, ugovori, pridobivanje podatkov in pravice uporabnikov.

Celotna politika

IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI OBDELOVALCA

Lekarniška zbornica Slovenije

Vojkova cesta 48
SI-1000 Ljubljana

Dodatne informacije glede obdelovalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije (www.lzs.si) oziroma na zahtevo, ki se pošlje po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@lek-zbor.si.

PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV

Obdelovalec vaših osebnih podatkov je Lekarniška zbornica Slovenije, ki za zgornji namen hrani in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek in elektronski naslov.

Lekarniška zbornica Slovenije osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno.

NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Osebne podatke bo Lekarniška zbornica Slovenije obdelovala izključno za namen: dostop do spletne učilnice Lekarniške zbornice Slovenije (e-učilnica LZS), informiranje o strokovnih vsebinah e-učilnice in vodenje evidenc o vašem aktivnem sodelovanju v vsebinah e-učilnice LZS.

SOGLASJE

Pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov je vaša privolitev za hrambo osebnih podatkov pri Lekarniški zbornici Slovenije (soglasje). Lekarniška zbornica Slovenije po podatke obdelovala le za namene, za katere je soglasje podano.

PREKLIC SOGLASJA

Soglasje lahko za obdelovanje osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, tako da z elektronskim sporočilom na naslov tajnistvo@lek-zbor.si ali pisno na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova 48, 1000 Ljubljana, podate odstop.

V primeru preklica soglasja bo Lekarniška zbornica Slovenije prenehala z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja. 

UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov tajnistvo@lek-zbor.si ter s pisno vlogo na naslov obdelovalca: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova c. 48, Ljubljana.

OBDOBJE HRAMBE

Lekarniška zbornica Slovenije bo skladno z veljavno zakonodajo hranila vaše osebne podatke do odjave.

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko kadarkoli z vlogo zahtevajo:

 • dostop do svojih osebnih podatkov (izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih Lekarniška zbornica Slovenije o uporabniku obdeluje);
 • popravek netočnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov, ko prekličete svojo osebno privolitev; 
 • omejitev obdelave podatkov zaradi zakonitih razlogov; 
 • obveščanje glede popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave podatkov; 
 • posredovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdeluje Lekarniška zbornica Slovenije, z namenom posredovanja drugemu obdelovalcu.

V primeru izbrisa ali omejitve obdelave podatkov bo obdelovalec obvestil uporabnika, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših pravic iz naslova namenov, za katere se osebni podatki obdelujejo.

PRAVICA DO PRITOŽBE

Če uporabnik meni, da Lekarniška zbornica Slovenije pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov obdelovalca: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova c. 48, Ljubljana; e-naslov: tajnistvo@lek-zbor.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.